Основи інженерії та технології сталого розвитку

Оголошення


Мета дисципліни

Метою опанування дисципліни є формування відповідного рівня знань і досвіду в оперуванні основними принципами і підходами сталого розвитку в контексті технологічного виміру задля раціонального і безпечного використання технологій, створення і впровадження нових екологічних інженерних рішень майбутнім магістром.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є організаційні рішення у сфері сталої інженерії та технології в сенсі алгоритмів задавання цілей функціонування підприємств, організації праці та її безпеки, які дають змогу покращити умови життя людини, раціонально використовувати наявні природні ресурси та ощадливіше ставитись до навколишнього природного середовища і забезпечити сталий розвиток суспільства.

Рейтингова система оцінювання результатів навчання

Види контролю

Семестрова атестація проводиться у вигляді заліку. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система та університетська шкала.

Поточний контроль:

  1. Доповіді - 2 доповіді по 9 балів кожна = до ∑18 балів;

  2. Співдоповіді - 2 співдоповіді по 4 бали кожна = до ∑8 балів;

  3. Участь у роботі семінарів - 8 семінарів по 2 бали за семінар = до ∑16 балів;

  4. Фронтальні опитування за тематикою лекцій - 8 опитувань по 2 бали кожне = до ∑16 балів;

  5. Електронні звіти - 2 електронні звіти по 5 балів кожен = до ∑10 балів;

  6. МКР - до 32 балів.

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль: залік

Умови допуску до семестрового контролю: Для отримання заліку з навчальної дисципліни «автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також зараховані дві доповіді на семінарських заняттях й принаймні один електронний звіт.

Детальний опис рейтингової системи оцінювання.

Вимоги до семінарських занять

Вибір теми доповіді та співдоповіді на семінарському занятті проводиться з наявних тем до певного семінарського заняття в методичних вказівках та узгоджується з викладачем, який веде семінарське заняття. Теми доповідей не повинні повторюватись в межах групи.


Доповідь

Кожен студент для доповіді обирає ДВІ теми семінару!

Оцінювання семінарської доповіді проводиться за трьома складовими:

1. Відповідність змісту доповіді обраній темі, актуальність викладеного матеріалу, кількість опрацьованих джерел.

2. Підготовка презентації за темою доповіді, згідно вимог:

1) Презентація готується у форматі PowerPoint чи Google Презентацыя обсягом 15 слайдів ілюстративно-графічного матеріалу.

2) Презентація не має повторювати текстову частину доповіді, а містити графічний матеріал та ілюстрації для покращення візуального сприйняття матеріалу..

3) Інформація на слайдах має бути в невеликому обсязі, легкому для сприйняття, із застосовуванням для текстової частини графіків і таблиць з великим розміром шрифту, без дрібних елементів.

3. Усної доповіді на семінарському занятті, згідно вимог:

1) Усна доповідь повинна в тезисній формі донести сутність проблеми за обраною темою до слухачів.

2) Тривалість доповіді не повинна перевищувати 15 хв.

3) На оцінювання усної доповіді впливає вміння доповідача відповідати на питання стосовно теми доповіді, та знання проблематики та питань, що були викладені в доповіді.


Співдоповідь

Кожен студент для співдоповіді обирає ДВІ теми семінару!

Співдоповідь має висвітлювати ті питання, які не прозвучали під час основної доповіді за даною темою, або акцентувати увагу на головних аспектах відповідної теми. Тривалість співдоповіді повинна бути в межах 5 хвилин та може містити кілька слайдів у якості ілюстративного матеріалу.


Відео лекції


Лекції


Стадії розвитку суспільства
Сталий розвиток: сутність поняття, цілі, оцінка
Інформаційне суспільство та четверта промислова революція
Впровадження інновацій. Ч. 1
Впровадження інновацій. Ч. 2
Зелене інноваційне зростання та зелена економіка
Економіка споживання
EcoSafety

Методичні рекомендації до семінарських занять

Навчальна дисципліна «Основи інженерії та технології сталого розвитку» відповідає планам підготовки магістрів на належить до циклу навчальних дисциплін базової підготовки за вибором студентів. Вона є однією з вибіркових дисциплін з проблем сталого розвитку. Предметом навчальної дисципліни є інженерні рішення та технології, які дають змогу покращити умови життя людини, раціонально використовувати наявні природні ресурси та ощадливіше ставитись до навколишнього природного середовища, забезпечити сталий розвиток суспільства. На заміну сучасним затратним технологіям мають прийти нові, що матимуть мінімальний рівень природозатратності та екодеструктивності на одиницю продукції.