Основи інженерії та технології сталого розвитку

Оголошення

Доброго часу доби всім.

Накопичився ряд питань на які потрібно дати відповіді.

1. Не потрібно в мене питати коли будуть перевірені роботи/перенесені оцінки одразу після їх виконання/надсилання. Зараз в Київській області світло дають по пару годин на день, або по кілька діб відбувається повний блекаут. Роботи перевіряються одразу, коли є час і технічна можливість.

2. НЕПОТРІБНО НАДСИЛАТО РОБОТИ ДВІЧІ, якщо Ви кілька діб не бачите результати перевірки. Треба просто почекати, щоб я не перевіряв двічі одні і ті ж самі роботи.

3. Стосовно курсів на Coursera. Не надсилайте мені безіменні сертифікати з підписом Coursera Learner. Такий сертифікат може надіслати будь-хто скопіювавши його у свого товариша. Щоб сертифікати були підписані потрібно пройти верифікацію на платформі Coursera. Для цього зазвичай треба підтвердити свою адресу ел. пошти, яка має бути в домені kpi.ua, щоб з Вас не вимагали сплати коштів за отримання сертифікату.

4. Якщо Ви неправильно зареєструвались і вже пройшли курс та з Вас вимагають кошти за сертифікат, лише в цьому разі потрібно робити скріншот, на якому є відмітки про виконання всіх завдань курсу і ОБОВ’ЯЗКОВО видно Ваше ім’я та прізвище на цій сторінці.

5. При надсиланні робіт на ел. пошту ОБОВ’ЯЗКОВО КОЖНОГО РАЗУ потрібно вказувати прізвище та групу. Вас два потоки, три факультети та більше 20 груп. Шукати кожного по групам займає зайвий час.

Мета дисципліни

Метою опанування дисципліни є формування відповідного рівня знань і досвіду в оперуванні основними принципами і підходами сталого розвитку в контексті технологічного виміру задля раціонального і безпечного використання технологій, створення і впровадження нових екологічних інженерних рішень майбутнім магістром.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є організаційні рішення у сфері сталої інженерії та технології в сенсі алгоритмів задавання цілей функціонування підприємств, організації праці та її безпеки, які дають змогу покращити умови життя людини, раціонально використовувати наявні природні ресурси та ощадливіше ставитись до навколишнього природного середовища і забезпечити сталий розвиток суспільства.

Рейтингова система оцінювання результатів навчання

Види контролю

Семестрова атестація проводиться у вигляді заліку. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система та університетська шкала.

Поточний контроль:

  1. Доповіді - 2 доповіді по 9 балів кожна = до ∑18 балів;

  2. Співдоповіді - 2 співдоповіді по 4 бали кожна = до ∑8 балів;

  3. Участь у роботі семінарів - 8 семінарів по 2 бали за семінар = до ∑16 балів;

  4. Фронтальні опитування за тематикою лекцій - 8 опитувань по 2 бали кожне = до ∑16 балів;

  5. Електронні звіти - 2 електронні звіти по 5 балів кожен = до ∑10 балів;

  6. МКР - до 32 балів.

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль: залік

Умови допуску до семестрового контролю: Для отримання заліку з навчальної дисципліни «автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також зараховані дві доповіді на семінарських заняттях й принаймні один електронний звіт.

Детальний опис рейтингової системи оцінювання.

Вимоги до семінарських занять

Вибір теми доповіді та співдоповіді на семінарському занятті проводиться з наявних тем до певного семінарського заняття в методичних вказівках та узгоджується з викладачем, який веде семінарське заняття. Теми доповідей не повинні повторюватись в межах групи.


Доповідь

Кожен студент для доповіді обирає ДВІ теми семінару!

Оцінювання семінарської доповіді проводиться за трьома складовими:

1. Відповідність змісту доповіді обраній темі, актуальність викладеного матеріалу, кількість опрацьованих джерел.

2. Підготовка презентації за темою доповіді, згідно вимог:

1) Презентація готується у форматі PowerPoint чи Google Презентацыя обсягом 15 слайдів ілюстративно-графічного матеріалу.

2) Презентація не має повторювати текстову частину доповіді, а містити графічний матеріал та ілюстрації для покращення візуального сприйняття матеріалу..

3) Інформація на слайдах має бути в невеликому обсязі, легкому для сприйняття, із застосовуванням для текстової частини графіків і таблиць з великим розміром шрифту, без дрібних елементів.

3. Усної доповіді на семінарському занятті, згідно вимог:

1) Усна доповідь повинна в тезисній формі донести сутність проблеми за обраною темою до слухачів.

2) Тривалість доповіді не повинна перевищувати 15 хв.

3) На оцінювання усної доповіді впливає вміння доповідача відповідати на питання стосовно теми доповіді, та знання проблематики та питань, що були викладені в доповіді.


Співдоповідь

Кожен студент для співдоповіді обирає ДВІ теми семінару!

Співдоповідь має висвітлювати ті питання, які не прозвучали під час основної доповіді за даною темою, або акцентувати увагу на головних аспектах відповідної теми. Тривалість співдоповіді повинна бути в межах 5 хвилин та може містити кілька слайдів у якості ілюстративного матеріалу.


Відео лекції

Нижче наведені відео лекції за матеріалами презентацій до лекцій. Після перегляду відео лекцій для детальнішого ознайомлення з додатковими матеріалами до лекцій рекомендується переглянути презентації лекцій.

Лекції

Презентації до лекцій містять посилання та відео вставки з додатковими матеріалами за тематикою лекцій. Ознайомлення з презентаціями лекцій необхідне для проходження фронтальних опитувань за лекціями, а також виконання модульної та залікової контрольної роботи.

Передумови становлення та сутність поняття сталого розвитку
Стадії розвитку суспільства
Інформаційне суспільство та четверта промислова революція
Впровадження інновацій. Ч. 1
Впровадження інновацій. Ч. 2
Зелене інноваційне зростання та зелена економіка
Економіка споживання
EcoSafety
Екотранспорт

Методичні рекомендації до семінарських занять

Навчальна дисципліна «Основи інженерії та технології сталого розвитку» відповідає планам підготовки магістрів на належить до циклу навчальних дисциплін базової підготовки за вибором студентів. Вона є однією з вибіркових дисциплін з проблем сталого розвитку. Предметом навчальної дисципліни є інженерні рішення та технології, які дають змогу покращити умови життя людини, раціонально використовувати наявні природні ресурси та ощадливіше ставитись до навколишнього природного середовища, забезпечити сталий розвиток суспільства. На заміну сучасним затратним технологіям мають прийти нові, що матимуть мінімальний рівень природозатратності та екодеструктивності на одиницю продукції.

Матеріали до виконання електронних звітів

При виконанні електронного звіту ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно проаналізувати отримані показники сталого розвитку для різних регіонів, провести їх порівняльний аналіз та зробити висновки щодо значень цих показників.

Електронні звіти надсилаються на електронну пошту з темою листа "Електронний звіт №"

  1. Навчальний посібник до виконання електронного звіту у хмарному середовищі ArcGIS online (опанування геоінформаційних систем).

Виконання самостійної роботи відбувається у хмарному середовищі ArcGIS online, яке забезпечує доступ та керування геопросторовими даними, зокрема і для виконання завдань у межах цілей сталого розвитку, для організацій, компаній та приватних осіб.

Самостійна робота виконується у пробній версії доступу до порталу ArcGIS online. Для активації пробної версії перейдіть за посиланням.

  1. Навчальний посібник до виконання електронного звіту у програмному забезпеченні SimaPro (оцінювання життєвого циклу).

Метою роботи «Оцінювання життєвого циклу» є ознайомлення з філософією життєвого циклу продукційних систем, принципами та інструментарієм керування життєвим циклом (КЖЦ) продуктів і послуг, термінологією і процедурою оцінки життєвого циклу (ОЖЦ), набуття вмінь визначення показників життєвого циклу продукційних систем, а також ознайомлення із застосунком SimaPro від PRé Sustainability.

Теоретичні відомості за темою «Оцінювання життєвого циклу» наведені у презентації. Пароль доступу до файлу N2ZV68F1RA

Для отримання доступу до демо версії програмного забезпечення SimaPro необхідно написати від руки заяву для отримання доступу, підписати, відсканувати чи сфотографувати та надіслати фотокопію на електронну пошту з позначкою "Отримання доступу до ПЗ".

Вимоги для студентів, які не відвідували семінарські заняття

Відсутність на семінарських заняттях

У разі якщо студент протягом семестру не зробив доповіді на семінарських заняттях, він отримує тему доповіді від викладача з Переліку додаткових тем доповідей. Допускається підготовка не більше 2-х доповідей. Доповідь та презентація до неї готується за наведеними нижче вимогами та надсилається на електронну пошту з темою листа "Доповідь №":

Вимоги до оформлення доповіді:

1) Обсяг - 25-30 стор.

2) Розмір шрифту 14 пт.

3) Міжрядковий інтервал - 1.

4) Відступи з усіх боків - 2 см.

5) Вирівнювання за шириною сторінки.

6) Нумерація малюнків, таблиць, формул - наскрізна або наскрізна в межах розділу (напр. Таблиця 1.2).

7) Доповідь має обов'язково складатись з Титульного аркушу (із зазначенням слів “Доповідь на тему:”), Змісту, Вступу, не менше 3 Розділів, Висновків, Переліку літератури.

8) Мова доповіді - українська (окрім студентів іноземців, які не вивчали українську мову).

9) Матеріали доповіді обов’язково для технічних спеціальностей мають містити графіки, діаграми, таблиці та математичні залежності.

Вимоги до оформлення презентації до доповіді:

1) Презентація до доповіді повинна складатись з 15-20 слайдів.

2) На слайдах наводяться графіки, діаграми, таблиці, математичні залежності та інший ілюстративний матеріал.

3) У вигляді тесктової інформації наводяться лише визначення, переліки та коментарі чи пояснення до ілюстративного матеріалу, графіків, діаграм, таблиць, математичних залежностей.Співдоповідь та презентація до неї готується за наведеними нижче вимогами та надсилається на електронну пошту з темою листа "Співдоповідь №":

Вимоги до оформлення співдоповіді:

1) Обсяг - 5-7 стор.

2) Розмір шрифту 14 пт.

3) Міжрядковий інтервал - 1.

Вимоги до оформлення презентації до співдоповіді:

1) Презентація до доповіді повинна складатись з 3-5 слайдів.

2) На слайдах наводяться графіки, діаграми, таблиці, математичні залежності та інший ілюстративний матеріал.

3) У вигляді тесктової інформації наводяться лише визначення, переліки та коментарі чи пояснення до ілюстративного матеріалу, графіків, діаграм, таблиць, математичних залежностей.

Перелік курсів на Coursera

Інструкція та перелік курсів на Coursera для проходження з дисципліни “Основи інженерії та технології сталого розвитку


Для отримання тимчасового безкоштовного доступу до онлайн курсів на платформі Coursera необхідно реєструватися через спеціальну форму.

У спеціальній форму для реєстрації необхідно обрати свій вищий навчальний заклад. Після вибору ви будете перенаправлені на вашу навчальну сторінку, де ви зможете отримати доступ до більш ніж 5200 курсів і 2200 керованих проектів від провідних університетів і партнерів Coursera і зареєструватися на будь-якому з них безкоштовно!

Будь ласка, зверніть увагу, що для того, щоб зареєструватися, ви повинні мати електронну адресу в домені kpi.ua. Ви не зможете зареєструватися за допомогою особистої електронної пошти, як example@live.com або example@ukr.net.


Як отримати email у домені kpi.ua?

Дуже просто! Вам потрібно студентський, написати заяву, відсканувати це все або зробити якісну фотокопію та надіслати на пошту support@kpi.ua

Більше інформації та контактів в інструкції

https://telegra.ph/e-mail-kpiua-04-13


Надсилати потрібно посилання на сертифікат про завершення курсу.


Бали за курси зараховуються згідно кількості годин, які зазначені для курсу на платформі Coursera.


Маленькі курси (9-12 годин):


https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development

https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-development

https://www.coursera.org/learn/sustainable-digital-innovation

https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-developmentСередні курси (13-20 годин):


https://www.coursera.org/learn/climate-science

https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness

https://www.coursera.org/learn/corp-sustainability

https://www.coursera.org/learn/business-sustainability-circular-economy

https://www.coursera.org/learn/sustainable-business

https://www.coursera.org/learn/the-sustainability-imperative

https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ban-ki-moonВеликі курси (25-30 годин):


https://www.coursera.org/learn/sustainability

https://www.coursera.org/learn/global-warming

https://www.coursera.org/learn/global-sustainability-be-sustainable