Сталий інноваційний розвиток

Оголошення

Доброго часу доби всім.

Накопичився ряд питань на які потрібно дати відповіді.

1.      Не потрібно в мене питати коли будуть перевірені роботи/перенесені оцінки одразу після їх виконання/надсилання. Зараз в Київській області світло дають по пару годин на день, або по кілька діб відбувається повний блекаут. Роботи перевіряються одразу, коли є час і технічна можливість.

2.      НЕПОТРІБНО НАДСИЛАТО РОБОТИ ДВІЧІ, якщо Ви кілька діб не бачите результати перевірки. Треба просто почекати, щоб я не перевіряв двічі одні і ті ж самі роботи.

3.      Стосовно курсів на Coursera. Не надсилайте мені безіменні сертифікати з підписом Coursera Learner. Такий сертифікат може надіслати будь-хто скопіювавши його у свого товариша. Щоб сертифікати були підписані потрібно пройти верифікацію на платформі Coursera. Для цього зазвичай треба підтвердити свою адресу ел. пошти, яка має бути в домені kpi.ua, щоб з Вас не вимагали сплати коштів за отримання сертифікату.

4.      Якщо Ви неправильно зареєструвались і вже пройшли курс та з Вас вимагають кошти за сертифікат, лише в цьому разі потрібно робити скріншот, на якому є відмітки про виконання всіх завдань курсу і ОБОВ’ЯЗКОВО видно Ваше ім’я та прізвище на цій сторінці.

5.      При надсиланні робіт на ел. пошту ОБОВ’ЯЗКОВО КОЖНОГО РАЗУ потрібно вказувати прізвище та групу. Вас два потоки, три факультети та більше 20 груп. Шукати кожного по групам займає зайвий час.


Мета дисципліни 

формування відповідного рівня знань і досвіду в оперуванні основними принципами і підходами у сфері сталих інновацій задля забезпечення і підтримування коеволюційного розвитку Людини і Біосфери.

Предмет навчальної дисципліни 

сучасні інновації, спрямовані на вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем суспільства, покращення умов та якості життя людини, зменшення шкоди навколишньому природному середовищу та забезпечення умов життя наступним поколінням.

Рейтингова система оцінювання результатів навчання

Види контролю 

Семестрова атестація проводиться у вигляді заліку. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система та університетська шкала.

Поточний контроль

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль: залік

Умови допуску до семестрового контролю: Для отримання заліку з навчальної дисципліни «автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також зараховані одну доповідь і одну співдоповідь на семінарських заняттях, зараховану МКР й принаймні один електронний звіт.

Силабус

Силабус_СІР_2023.pdf

Вимоги до семінарських занять

Вибір теми доповіді та співдоповіді на семінарському занятті проводиться з наявних тем до певного семінарського заняття в методичних вказівках та узгоджується з викладачем, який веде семінарське заняття. Теми доповідей не повинні повторюватись в межах групи.


Доповідь

Кожен студент для доповіді обирає ДВІ теми семінару!

Оцінювання семінарської доповіді проводиться за трьома складовими:

1. Відповідність змісту доповіді обраній темі, актуальність викладеного матеріалу, кількість опрацьованих джерел. 

2. Підготовка презентації за темою доповіді, згідно вимог:

1) Презентація готується у форматі PowerPoint чи Google Презентацыя обсягом 15 слайдів ілюстративно-графічного матеріалу.

2) Презентація не має повторювати текстову частину доповіді, а містити графічний матеріал та ілюстрації для покращення візуального сприйняття матеріалу..

3) Інформація на слайдах має бути в невеликому обсязі, легкому для сприйняття, із застосовуванням для текстової частини графіків і таблиць з великим розміром шрифту, без дрібних елементів.

3. Усної доповіді на семінарському занятті, згідно вимог:

1) Усна доповідь повинна в тезисній формі донести сутність проблеми за обраною темою до слухачів.

2) Тривалість доповіді не повинна перевищувати 15 хв.

3) На оцінювання усної доповіді впливає вміння доповідача відповідати на питання стосовно теми доповіді, та знання проблематики та питань, що були викладені в доповіді.


Співдоповідь

Кожен студент для співдоповіді обирає ДВІ теми семінару!

Співдоповідь має висвітлювати ті питання, які не прозвучали під час основної доповіді за даною темою, або акцентувати увагу на головних аспектах відповідної теми. Тривалість співдоповіді повинна бути в межах 5 хвилин та може містити кілька слайдів у якості ілюстративного матеріалу.


Методичні рекомендації

Inno_Method'17_FR1.pdf

Презентації лекцій

Презентації до лекцій містять посилання та відео вставки з додатковими матеріалами за тематикою лекцій. Ознайомлення з презентаціями лекцій необхідне для проходження фронтальних опитувань за лекціями, а також виконання модульної та залікової контрольної роботи.

Сталий розвиток: сутність поняття, цілі, оцінка
Моделі розвитку суспільства
Інформаційне суспільство та четверта промислова революція.pdf
Загрози інформаційного суспільства
Зелене інноваційне зростання та зелена економіка
Впровадження інновацій. Ч. 1
Впровадження інновацій. Ч. 2
Cталий інноваційний розвиток у контексті глобалізації
Економіка споживання
Еко розвиток урбанізованих територій. Еко-промислові парки
EcoSafety
Екотранспорт

Відео лекції

Нижче наведені відео лекції за матеріалами презентацій до лекцій. Після перегляду відео лекцій для детальнішого ознайомлення з додатковими матеріалами до лекцій рекомендується переглянути презентації лекцій.

Презентації лекцій у pdf

В даному розділі наведені презентації лекцій збережені у форматі *.pdf. Лекції у даному форматі призначені для ознайомлення студентами у разі відсутності швидкого та стабільного з'єднання у мережі Інтернет і мають певні обмеження за вмістом, оскільки не містять відео вставок, що певною мірою обмежує можливість повноцінного сприйняття матеріалу.

Сталий розвиток: сутність поняття, цілі, оцінка

Стадії розвитку суспільства

Інформаційне суспільство та четверта промислова революція

Загрози інформаційного суспільства

Зелене інноваційне зростання та зелена економіка

Впровадження інновацій. Ч. 1

Впровадження інновацій. Ч. 2

Cталий інноваційний розвиток у контексті глобалізації

Економіка споживання

Еко розвиток урбанізованих територій. Еко-промислові парки

Екологічна безпека

Екотранспорт

Фронтальні опитування

Фронтальне опитування можна проходити лише раз. Питання можуть містити одну і більше правильних відповідей. Бали нараховуються лише у разі обрання всіх варіантів правильних відповідей. Отримана кількість балів буде помножена на ваговий коефіцієнт 0,5 (в підсумку можна отримати до 6 балів за кожну частину). Перейти за посиланням можна за умови реєстрації у Google Класі дисципліни "Сталий інноваційний розвиток".

Фронтальні опитування 1-3.

Фронтальні опитування передбачають ознайомлення з лекціями:

Фронтальні опитування 4-6.

Фронтальні опитування передбачають ознайомлення з лекціями:

Фронтальні опитування 7-9.

Фронтальні опитування передбачають ознайомлення з лекціями:

Електронні звіти

При виконанні електронного звіту ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно проаналізувати отримані показники сталого розвитку для різних регіонів, провести їх порівняльний аналіз та зробити висновки щодо значень цих показників.

Електронні звіти надсилаються на електронну пошту з темою листа "Електронний звіт №"

Вимоги для студентів, які не відвідували семінарські заняття

Відсутність на семінарських заняттях

У разі якщо студент протягом семестру не зробив доповіді на семінарських заняттях, він отримує тему доповіді від викладача з Переліку додаткових тем доповідей. Допускається підготовка не більше 2-х доповідей. Доповідь та презентація до неї готується за наведеними нижче вимогами та надсилається на електронну пошту з темою листа "Доповідь №":

Вимоги до оформлення доповіді:

1) Обсяг - 25-30 стор.

2) Розмір шрифту 14 пт.

3) Міжрядковий інтервал - 1.

4) Відступи з усіх боків - 2 см.

5) Вирівнювання за шириною сторінки.

6) Нумерація малюнків, таблиць, формул - наскрізна або наскрізна в межах розділу (напр. Таблиця 1.2).

7) Доповідь має обов'язково складатись з Титульного аркушу (із зазначенням слів “Доповідь на тему:”), Змісту, Вступу, не менше 3 Розділів, Висновків, Переліку літератури.

8) Мова доповіді - українська (окрім студентів іноземців, які не вивчали українську мову).

9) Матеріали доповіді обов’язково для технічних спеціальностей мають містити графіки, діаграми, таблиці та математичні залежності.

Вимоги до оформлення презентації до доповіді:

1) Презентація до доповіді повинна складатись з 15-20 слайдів.

2) На слайдах наводяться графіки, діаграми, таблиці, математичні залежності та інший ілюстративний матеріал.

3) У вигляді тесктової інформації наводяться лише визначення, переліки та коментарі чи пояснення до ілюстративного матеріалу, графіків, діаграм, таблиць, математичних залежностей. Співдоповідь та презентація до неї готується за наведеними нижче вимогами та надсилається на електронну пошту з темою листа "Співдоповідь №":

Вимоги до оформлення співдоповіді:

1) Обсяг - 5-7 стор.

2) Розмір шрифту 14 пт.

3) Міжрядковий інтервал - 1.

Вимоги до оформлення презентації до співдоповіді:

1) Презентація до доповіді повинна складатись з 3-5 слайдів.

2) На слайдах наводяться графіки, діаграми, таблиці, математичні залежності та інший ілюстративний матеріал.

3) У вигляді тесктової інформації наводяться лише визначення, переліки та коментарі чи пояснення до ілюстративного матеріалу, графіків, діаграм, таблиць, математичних залежностей. 

Модульна контрольна робота

Запитання може містити одну чи більше правильних відповідей. Доступна одна спроба для виконання МКР. Питання сформовані на основі матеріалів презентацій лекцій.

Перейти за посиланням можна за умови реєстрації у Google Класі дисципліни "Сталий інноваційний розвиток".

Модульна контрольна робота.

Перелік курсів на Coursera

Інструкція та перелік курсів на Coursera для проходження з дисципліни “Сталий інноваційний розвиток”


Для отримання тимчасового безкоштовного доступу до онлайн курсів на платформі Coursera необхідно реєструватися через спеціальну форму.

У спеціальній форму для реєстрації необхідно обрати свій вищий навчальний заклад. Після вибору ви будете перенаправлені на вашу навчальну сторінку, де ви зможете отримати доступ до більш ніж 5200 курсів і 2200 керованих проектів від провідних університетів і партнерів Coursera і зареєструватися на будь-якому з них безкоштовно!

Будь ласка, зверніть увагу, що для того, щоб зареєструватися, ви повинні мати електронну адресу в домені kpi.ua. Ви не зможете зареєструватися за допомогою особистої електронної пошти, як example@live.com або example@ukr.net.


Як отримати email у домені kpi.ua?

Дуже просто! Вам потрібно студентський, написати заяву, відсканувати це все або зробити якісну фотокопію та надіслати на пошту support@kpi.ua

Більше інформації та контактів в інструкції

https://telegra.ph/e-mail-kpiua-04-13


Надсилати потрібно посилання на сертифікат про завершення курсу.


Бали за курси зараховуються згідно кількості годин, які зазначені для курсу на платформі Coursera з ваговим коефіцієнтом 0,5.


Маленькі курси (9-12 годин): 


https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development

https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-development

https://www.coursera.org/learn/sustainable-digital-innovation

https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-developmentСередні курси (13-20 годин): 


https://www.coursera.org/learn/climate-science

https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness

https://www.coursera.org/learn/corp-sustainability

https://www.coursera.org/learn/business-sustainability-circular-economy

https://www.coursera.org/learn/sustainable-business

https://www.coursera.org/learn/the-sustainability-imperative

https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ban-ki-moonВеликі курси (25-30 годин): 


https://www.coursera.org/learn/sustainability

https://www.coursera.org/learn/global-warming

https://www.coursera.org/learn/global-sustainability-be-sustainable

Перелік додаткових тем доповідей

Доповіді за наведеними нижче темами готуються студентами, які не зробили доповіді протягом семестру на семінарських заняттях. Кожна тема доповіді окремо узгоджується з викладачем.Додаткове індивідуальне завдання

Студент може отримати додаткове індивідуальне завдання за погодженням з викладачем у разі, якщо він виконав всі семестрові завдання, а саме:

1) Здав 2 доповіді до семінарський занять.

2) Пройшов всі контрольні опитування до лекцій.

3) Здав 2 електронних звіти.

4) Виконав МКР.

Залікова контрольна робота

При виконанні залікової контрольної роботи всі бали набрані протягом семестру анулюються! 

Запитання може містити одну чи більше правильних відповідей. Доступна одна спроба для виконання залікової контрольної роботи. Питання сформовані на основі матеріалів презентацій лекцій та матеріалів методичних вказівок до виконання електронних звітів.

Перейти за посиланням можна за умови реєстрації у Google Класі дисципліни "Сталий інноваційний розвиток".

Залікова контрольна робота.