Сталий інноваційний розвиток

Оголошення

Залік відбудеться:

31 травня 2021 р., понеділок

 • 13:00 - ФІОТ гр. ІО-01мн, ІО-01мп

 • 14:00 - ФІОТ гр. ІО-02мп

 • 15:00 - ФІОТ гр. ІТ-02мн, ІТ-04мп

 • 16:00 - ФМФ гр. ОМ-01мн, ОМ-02мп

4 червня 2021 р., п'ятниця

 • 8:30 - ФІОТ гр. ІК-01мн, ІК-01мп

 • 10:25 - ФІОТ гр. ІТ-01мн, ІТ-03мп

 • 12:20 - ФІОТ Резервний час

 • 14:15 - ФІОТ гр. ІА-01мн, ІА-02мп

Виконання залікової контрольної роботи студентами, які набрали менше 60 балів:

4 червня 2021 р., п'ятниця

 • 20:00 - 23:00 - ЗКР

ЗКР виконується протягом трьох годин. Результати надіслані після 23:00 не приймаються.

Мета дисципліни

формування відповідного рівня знань і досвіду в оперуванні основними принципами і підходами у сфері сталих інновацій задля забезпечення і підтримування коеволюційного розвитку Людини і Біосфери.

Предмет навчальної дисципліни

сучасні інновації, спрямовані на вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем суспільства, покращення умов та якості життя людини, зменшення шкоди навколишньому природному середовищу та забезпечення умов життя наступним поколінням.

Рейтингова система оцінювання результатів навчання

Види контролю

Семестрова атестація проводиться у вигляді заліку. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система та університетська шкала.

Поточний контроль:

 1. Доповіді - 2 доповіді по 9 балів кожна = до ∑18 балів;

 2. Співдоповіді - 2 співдоповіді по 4 бали кожна = до ∑8 балів;

 3. Участь у роботі семінарів - 8 семінарів по 2 бали за семінар = до ∑16 балів;

 4. Фронтальні опитування за тематикою лекцій - 8 опитувань по 2 бали кожне = до ∑16 балів;

 5. Електронні звіти - 2 електронні звіти по 5 балів кожен = до ∑10 балів;

 6. МКР - до 32 балів.

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль: залік

Умови допуску до семестрового контролю: Для отримання заліку з навчальної дисципліни «автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також зараховані дві доповіді на семінарських заняттях й принаймні один електронний звіт.

Детальний опис рейтингової системи оцінювання.

Вимоги до семінарських занять

Вибір теми доповіді та співдоповіді на семінарському занятті проводиться з наявних тем до певного семінарського заняття в методичних вказівках та узгоджується з викладачем, який веде семінарське заняття. Теми доповідей не повинні повторюватись в межах групи.


Доповідь

Кожен студент для доповіді обирає ДВІ теми семінару!

Оцінювання семінарської доповіді проводиться за трьома складовими:

1. Відповідність змісту доповіді обраній темі, актуальність викладеного матеріалу, кількість опрацьованих джерел.

2. Підготовка презентації за темою доповіді, згідно вимог:

1) Презентація готується у форматі PowerPoint чи Google Презентацыя обсягом 15 слайдів ілюстративно-графічного матеріалу.

2) Презентація не має повторювати текстову частину доповіді, а містити графічний матеріал та ілюстрації для покращення візуального сприйняття матеріалу..

3) Інформація на слайдах має бути в невеликому обсязі, легкому для сприйняття, із застосовуванням для текстової частини графіків і таблиць з великим розміром шрифту, без дрібних елементів.

3. Усної доповіді на семінарському занятті, згідно вимог:

1) Усна доповідь повинна в тезисній формі донести сутність проблеми за обраною темою до слухачів.

2) Тривалість доповіді не повинна перевищувати 15 хв.

3) На оцінювання усної доповіді впливає вміння доповідача відповідати на питання стосовно теми доповіді, та знання проблематики та питань, що були викладені в доповіді.


Співдоповідь

Кожен студент для співдоповіді обирає ДВІ теми семінару!

Співдоповідь має висвітлювати ті питання, які не прозвучали під час основної доповіді за даною темою, або акцентувати увагу на головних аспектах відповідної теми. Тривалість співдоповіді повинна бути в межах 5 хвилин та може містити кілька слайдів у якості ілюстративного матеріалу.


Методичні рекомендації

https://1drv.ms/b/s!At95vZaionvcg6YZCikTsv34AC_afQ

Презентації лекцій

Презентації до лекцій містять посилання та відео вставки з додатковими матеріалами за тематикою лекцій. Ознайомлення з презентаціями лекцій необхідне для проходження фронтальних опитувань за лекціями, а також виконання модульної та залікової контрольної роботи.

Сталий розвиток: сутність поняття, цілі, оцінка
Моделі розвитку суспільства
Інформаційне суспільство та четверта промислова революція
Загрози інформаційного суспільства
Зелене інноваційне зростання та зелена економіка
Впровадження інновацій. Ч. 1
Впровадження інновацій. Ч. 2
Cталий інноваційний розвиток у контексті глобалізації
Економіка споживання
Еко розвиток урбанізованих територій. Еко-промислові парки
EcoSafety
Екотранспорт

Відео лекції

Нижче наведені відео лекції за матеріалами презентацій до лекцій. Після перегляду відео лекцій для детальнішого ознайомлення з додатковими матеріалами до лекцій рекомендується переглянути презентації лекцій.

Презентації лекцій у pdf

В даному розділі наведені презентації лекцій збережені у форматі *.pdf. Лекції у даному форматі призначені для ознайомлення студентами у разі відсутності швидкого та стабільного з'єднання у мережі Інтернет і мають певні обмеження за вмістом, оскільки не містять відео вставок, що певною мірою обмежує можливість повноцінного сприйняття матеріалу.

Сталий розвиток: сутність поняття, цілі, оцінка

Стадії розвитку суспільства

Інформаційне суспільство та четверта промислова революція

Загрози інформаційного суспільства

Зелене інноваційне зростання та зелена економіка

Впровадження інновацій. Ч. 1

Впровадження інновацій. Ч. 2

Cталий інноваційний розвиток у контексті глобалізації

Економіка споживання

Еко розвиток урбанізованих територій. Еко-промислові парки

Екологічна безпека

Екотранспорт

Фронтальні опитування

Фронтальне опитування можна проходити лише раз. Питання можуть містити одну і більше правильних відповідей. Бали нараховуються лише у разі обрання всіх варіантів правильних відповідей. Отримана кількість балів буде помножена на ваговий коефіцієнт 0,5 (в підсумку можна отримати до 6 балів за кожну частину). Перейти за посиланням можна за умови реєстрації у Google Класі дисципліни "Сталий інноваційний розвиток".

Фронтальні опитування 1-3.

Фронтальні опитування передбачають ознайомлення з лекціями:

 1. Сталий розвиток: сутність поняття, цілі, оцінка

 2. Стадії розвитку суспільства

 3. Інформаційне суспільство та четверта промислова революція в контексті сталого розвитку

Фронтальні опитування 4-6.

Фронтальні опитування передбачають ознайомлення з лекціями:

 1. Загрози інформаційного суспільства

 2. Зелене інноваційне зростання та зелена економіка

 3. Впровадження інновацій в промисловості. Частина 1

Фронтальні опитування 7-9.

Фронтальні опитування передбачають ознайомлення з лекціями:

 1. Впровадження інновацій в промисловості. Частина 2

 2. Сталий інноваційний розвиток у контексті глобалізації

 3. Економіка споживання

Електронні звіти

При виконанні електронного звіту ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно проаналізувати отримані показники сталого розвитку для різних регіонів, провести їх порівняльний аналіз та зробити висновки щодо значень цих показників.

Електронні звіти надсилаються на електронну пошту з темою листа "Електронний звіт №"

 1. Навчальний посібник до виконання електронного звіту у хмарному середовищі ArcGIS online.

 2. Навчальний посібник до виконання електронного звіту з використанням веб-сервісу World SDI.

Вимоги для студентів, які не відвідували семінарські заняття

Відсутність на семінарських заняттях

У разі якщо студент протягом семестру не зробив доповіді на семінарських заняттях, він отримує тему доповіді від викладача з Переліку додаткових тем доповідей. Допускається підготовка не більше 2-х доповідей. Доповідь та презентація до неї готується за наведеними нижче вимогами та надсилається на електронну пошту з темою листа "Доповідь №":

Вимоги до оформлення доповіді:

1) Обсяг - 25-30 стор.

2) Розмір шрифту 14 пт.

3) Міжрядковий інтервал - 1.

4) Відступи з усіх боків - 2 см.

5) Вирівнювання за шириною сторінки.

6) Нумерація малюнків, таблиць, формул - наскрізна або наскрізна в межах розділу (напр. Таблиця 1.2).

7) Доповідь має обов'язково складатись з Титульного аркушу (із зазначенням слів “Доповідь на тему:”), Змісту, Вступу, не менше 3 Розділів, Висновків, Переліку літератури.

8) Мова доповіді - українська (окрім студентів іноземців, які не вивчали українську мову).

9) Матеріали доповіді обов’язково для технічних спеціальностей мають містити графіки, діаграми, таблиці та математичні залежності.

Вимоги до оформлення презентації до доповіді:

1) Презентація до доповіді повинна складатись з 15-20 слайдів.

2) На слайдах наводяться графіки, діаграми, таблиці, математичні залежності та інший ілюстративний матеріал.

3) У вигляді тесктової інформації наводяться лише визначення, переліки та коментарі чи пояснення до ілюстративного матеріалу, графіків, діаграм, таблиць, математичних залежностей.Співдоповідь та презентація до неї готується за наведеними нижче вимогами та надсилається на електронну пошту з темою листа "Співдоповідь №":

Вимоги до оформлення співдоповіді:

1) Обсяг - 5-7 стор.

2) Розмір шрифту 14 пт.

3) Міжрядковий інтервал - 1.

Вимоги до оформлення презентації до співдоповіді:

1) Презентація до доповіді повинна складатись з 3-5 слайдів.

2) На слайдах наводяться графіки, діаграми, таблиці, математичні залежності та інший ілюстративний матеріал.

3) У вигляді тесктової інформації наводяться лише визначення, переліки та коментарі чи пояснення до ілюстративного матеріалу, графіків, діаграм, таблиць, математичних залежностей.

Модульна контрольна робота

Запитання може містити одну чи більше правильних відповідей. Доступна одна спроба для виконання МКР. Питання сформовані на основі матеріалів презентацій лекцій.

Перейти за посиланням можна за умови реєстрації у Google Класі дисципліни "Сталий інноваційний розвиток".

Модульна контрольна робота.

Перелік курсів на Coursera

Інструкція та перелік курсів на Coursera для проходження з дисципліни “Сталий інноваційний розвиток”


Для отримання тимчасового безкоштовного доступу до онлайн курсів на платформі Coursera необхідно реєструватися через спеціальну форму.

У спеціальній форму для реєстрації необхідно обрати свій вищий навчальний заклад. Після вибору ви будете перенаправлені на вашу навчальну сторінку, де ви зможете отримати доступ до більш ніж 5200 курсів і 2200 керованих проектів від провідних університетів і партнерів Coursera і зареєструватися на будь-якому з них безкоштовно!

Будь ласка, зверніть увагу, що для того, щоб зареєструватися, ви повинні мати електронну адресу в домені kpi.ua. Ви не зможете зареєструватися за допомогою особистої електронної пошти, як example@live.com або example@ukr.net.


Як отримати email у домені kpi.ua?

Дуже просто! Вам потрібно студентський, написати заяву, відсканувати це все або зробити якісну фотокопію та надіслати на пошту support@kpi.ua

Більше інформації та контактів в інструкції

https://telegra.ph/e-mail-kpiua-04-13


Надсилати потрібно посилання на сертифікат про завершення курсу.


Бали за курси зараховуються згідно кількості годин, які зазначені для курсу на платформі Coursera.


Маленькі курси (9-12 годин): можна "перекрити" обов'язкові 1 велику доповідь та 1 співдоповідь


https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development

https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-development

https://www.coursera.org/learn/sustainable-digital-innovation

https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-developmentСередні курси (13-20 годин): можна "перекрити" обов'язкові 1 велику доповідь та 1 співдоповідь


https://www.coursera.org/learn/climate-science

https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness

https://www.coursera.org/learn/corp-sustainability

https://www.coursera.org/learn/business-sustainability-circular-economy

https://www.coursera.org/learn/sustainable-business

https://www.coursera.org/learn/the-sustainability-imperative

https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ban-ki-moonВеликі курси (25-30 годин): можна "перекрити" 2 великі доповіді та 2 співдоповіді + обидва е-звіти АБО отримати


https://www.coursera.org/learn/sustainability

https://www.coursera.org/learn/global-warming

https://www.coursera.org/learn/global-sustainability-be-sustainable

Перелік додаткових тем доповідей

Доповіді за наведеними нижче темами готуються студентами, які не зробили доповіді протягом семестру на семінарських заняттях. Кожна тема доповіді окремо узгоджується з викладачем.


 1. «Хмарні» технології як чинник єдиних інфраструктурних потужностей зі зменшенням енерговитрат і екологічних наслідків.

 2. Аналіз індикаторів суспільного прогресу в контексті державної політики сталого розвитку України.

 3. Аналіз прогресу на шляху до сталого розвитку: Белладжійські принципи та моделі оцінювання стійкості (Bellagio STAMP).

 4. Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище та інтенсифікація використання природних ресурсів, як негативні наслідки сучасного розвитку суспільства.

 5. Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище та інтенсифікація використання природних ресурсів, як негативні наслідки сучасного розвитку суспільства.

 6. Асиміляція культур в аспекті загальної глобалізації.

 7. Більш чисте виробництво: приклади успішної реалізації підходу.

 8. Біоекономіка як інноваційний напрям в економіці.

 9. Біоніка або біомімікрія - інноваційні методи розробки інженерних рішень та технологічних методів.

 10. Біотехнології у контексті сучасних інноваційних змін.

 11. Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки.

 12. Величини валового національного продукту, як показник сталого розвитку.

 13. Видобування невідновлюваних ресурсів: модель Ґрея і правило Готеллінга.

 14. Визначення технології, і її роль у розвитку суспільства.

 15. Використання технологій та інновацій з метою підвищення ефективності та продуктивності і зниження несприятливого впливу на навколишнє середовище.

 16. Вимірювання стійкості планетарних систем життєзабезпечення за допомогою індексу уразливості навколишнього середовища (EVI).

 17. Відмінність основних засад сталості розвитку суспільства від парадигми індустріального суспільства.

 18. Впровадження сталих інновацій на підприємствах.

 19. Вчення Вернадського про ноосферу, чи можливий симбіоз людини та природи.

 20. Генетично змінені рослини і продукти харчування.

 21. Глобалізація та її наслідки для економіки України.

 22. Еволюція 5-ти суспільств: доаграрне, аграрне, індустріальне, постіндустріальне та наносуспільство. Майбутнє суспільство знань.

 23. Екодизайн як інноваційний напрямок в розробці продукту.

 24. Еко-інновації та перспектива їх впровадження в Україні.

 25. Екологізація наукових знань і перехід до нового уявлення про соціально-економічний розвиток.

 26. Екологічна освіта і виховання задля сталого розвитку.

 27. Екологічна сертифікація, екологічний аудит, екологічне маркування.

 28. Екологічне житло.

 29. Екологічне маркування.

 30. Екологічне стандартизування як інструмент забезпечення сталого розвитку.

 31. Екологічний аудит і «зелені» технології, екологічно дружня технологія.

 32. Екологічний моніторинг та система екологічної інформації.

 33. Екологічні наслідки каскаду Дніпровських водосховищ.

 34. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища.

 35. Екологічні проблеми великих міст України.

 36. Екологічні технології: зелений будинок.

 37. Екологічно ефективні технології в проектуванні сучасних підприємств.

 38. Економіка з багатооборотним використанням продукції. Впровадження засад багатооборотної економіки в промисловості.

 39. Економічна та соціальна ефективність безвідходних і маловідходних технологій.

 40. Еко-промислові парки як інструмент підвищення ефективності використання сировинних і енергетичних ресурсів.

 41. Екотектура як інноваційний підхід в проектуванні антропогенних систем.

 42. Електротранспорт: історія розвитку та сучасні перспективи.

 43. Енергоефективність української економіки: стан проблеми та шляхи підвищення.

 44. Забруднення навколоземної орбіти космічним сміттям, можливі шляхи вирішення проблеми.

 45. Загрози існуванню суспільства. Війна як крайній прояв соціальної небезпеки.

 46. Застосування біоніки при створенні міст майбутнього.

 47. Збереження культурних пам’яток, як крок до збереження національної самобутності.

 48. Збереження реліктового степу біосферного заповіднику «Асканія Нова».

 49. Зелена архітектура як інноваційний підхід в будівництві.

 50. Зелена зайнятість та зелене зростання. Довгостроковий вплив зеленого зростання на зайнятість.

 51. Зменшення Амазонських джунглів: причини та наслідки для планети.

 52. Індекс екологічної ефективності (EPI), як кількісна оцінка екологічної політики держав світу.

 53. Індекс щасливої планети (HPI): сутність та критерії оцінювання.

 54. Індустріалізація українських земель наприкінці 19 та у першій половині 20 ст. та її наслідки.

 55. Ініціатива «Прямуй на зелене» («Go Green»): принципи та реалізація.

 56. Інновації в енергетиці: біопаливо та енергія біомаси.

 57. Інновації в енергетиці: вторинні енергетичні ресурси.

 58. Інновації в енергетиці: геліоенергетика.

 59. Інновації в енергетиці: геотермальна енергетика.

 60. Інновації в енергетиці: енергія вітру.

 61. Інновації в енергетиці: енергія морів.

 62. Інновації в житлово-комунальній сфері для підвищення енергоефективності та енергоощадності.

 63. Інновації в освіті та освіта для інновацій.

 64. Інновації для екологічно стійкого сільського господарства.

 65. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу.

 66. Інноваційні технології в переробці твердих побутових відходів.

 67. Інноваційні технології у промисловості для покращення енергоефективності та енергоощадності.

 68. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.

 69. Інтелектуальний ресурс українського суспільства: глобальна перспектива.

 70. Інформаційних технологій та їх внесок у сталий інноваційний розвиток.

 71. Історія формування права навколишнього середовища Європейського Союзу.

 72. ІТ та «розумний» енергоменеджмент.

 73. Концепції створення екологічних житлових будинків.

 74. Концепція «Фактор Х» і природний капіталізм. Продуктивність ресурсів.

 75. Лібералізація та протекціонізм перехідних економік в глобальному середовищі.

 76. Майбутнє України: сировинний придаток чи промислово розвинена країна?

 77. Найпотужніші стихійні лиха останнього десятиріччя, як реакція Землі на діяльність людства.

 78. Напрямки розвитку методологій кількісного аналізу техногенного ризику.

 79. Науково-технологічний прогрес та економіка природокористування.

 80. Небезпеки інформаційного суспільства. Методи маніпулювання людською свідомістю.

 81. Негативні наслідки індустріалізації на прикладі Західної Європи.

 82. Нейропротезування, як приклад застосування біоніки та біомеханіки.

 83. Неминуча загибель цивілізації: реальність чи міф.

 84. Новітні підходи для підвищення ефективності сільського господарства Україні.

 85. Новітні технології в управлінні сучасними мегаполісами.

 86. Нормативно-законодавче, ресурсне, організаційне та інформаційне забезпечення діяльності з підвищення енергоефективності.

 87. Об’єкт «Укриття» та проблеми утилізації та захоронення радіоактивних відходів.

 88. Організація екологічного моніторингу міста.

 89. Освіта, як пріоритетний напрямок у розвитку.

 90. Основи екологічної політики розвинених зарубіжних країн.

 91. Основні вимоги щодо системи забезпечення соціальної безпеки. Індикатори соціальної безпеки України.

 92. Основні методології Форсайту: метод Дельфі, метод критичних технологій, метод панелей або цільових груп експертів.

 93. Особливості адаптації організму людини до техногенних факторів сучасного мегаполісу.

 94. Особливості організаційної структури управління природокористуванням в окремих країнах.

 95. Оцінка впливу економічних, соціальних і екологічних потоків послуг з використанням індексу людського благополуччя (HWBI).

 96. Оцінка інформаційно-комунікаційної взаємодії структурних підрозділів на підприємстві.

 97. Оцінка соціальної складової розвитку країни за індексом людського розвитку (HDI).

 98. Перетворення та радянізація Західної України у повоєнні роки.

 99. Перспективи використання відновлюваних та невідновлюваних ресурсів.

 100. Перспективи розвитку зелених міст в рамках побудови біоекономіки.

 101. Показник «Екологічний слід»: поняття, методи обрахунку, порівняння країн.

 102. Політика індустріалізації СРСР та її нищівні наслідки для українського селянства.

 103. Помилки урбанізації: хибне планування, неадекватна інфраструктура і ланцюги поставок.

 104. Поняття «зеленої хімії» та приклади застосування.

 105. Поняття багатооборотної економіки. Парадигма «від колиски до колиски».

 106. Поняття багатооборотної економіки. Парадигма «від колиски до колиски».

 107. Поняття життєвого циклу продукції: функціональна одиниця, одиничний процес і межі продукційної системи; фази оцінювання життєвого циклу в деталях.

 108. Поняття соціальної безпеки. Соціальні інтереси, їх класифікація, склад небезпечних факторів, які формують стан суспільства.

 109. Поняття суспільства. Шляхи та ступені розвитку суспільства.

 110. Приводи на водневому ДВЗ та водневих паливних елементах.

 111. Принципи «зеленої» економіки. Впровадження принципів «зеленої» економіки в ЄС.

 112. Принципи промислової екології. Стале використання ресурсів. Матеріальні та енергетичні потоки.

 113. Принципи та перспективи «зелена інженерії».

 114. Природний капітал у контексті сталого розвитку.

 115. Проблемb трансформування в інформаційне суспільство.

 116. Проблема нерівності у цілях сталого розвитку. Поняття соціального залучення і соціального відторгнення.

 117. Проблеми екологічного навантаження промислових регіонів України.

 118. Промислова екологія і сталий розвиток.

 119. Промисловий симбіоз, як еволюція територіальних еколого-економічних об'єднань.

 120. Радянська індустріалізація, її наслідки та вплив на подальший розвиток країни.

 121. Розвиток людського капіталу як чинник сталого інноваційного розвитку.

 122. Світові інформаційно-технологічні загрози: вихід з ладу інформаційної інфраструктури та мережева втрата даних; ескалація великомасштабних кібератак; масове число крадіжок даних, шахрайства.

 123. Сільськогосподарська та промислова революції.

 124. Соціальні міфи та стереотипи. Функції соціальних міфів та їх класифікація.

 125. Сталий інноваційний соціально орієнтований розвиток.

 126. Сталий розвиток транспортної інфраструктури міста.

 127. Стратегії збереження біологічного і ландшафтного біорізноманіття.

 128. Стратегічні напрямки зниження навантаження від автотранспорту.

 129. Стратегія інформування населення і залучення до прийняття управлінських рішень в галузі екології.

 130. Стратегія фінансування інноваційної діяльності в Україні.

 131. Сучасний стан та проблеми металургійної промисловості України.

 132. Сучасні загрози світового тероризму: причини, види, критерії класифікації, форми і прояви тероризму.

 133. Сучасні інноваційні міста в соціально-особистісному аспекті.

 134. Сучасні соціальні загрози: продовольчі кризи; спалахи пандемії; надмірно велике число хронічних захворювань.

 135. Сучасні стан та напрями розробок екологічно безпечних двигунів

 136. Схема екологічного менеджменту та аудиту (EMAS).

 137. Теоретичні аспекти визначення стійкості підприємства як передумови забезпечення його розвитку.

 138. Техногенні екологічні катастрофи.

 139. Технології майбутнього в аспекті сталого розвитку.

 140. Технологічний прогрес, як чинник сталого розвитку.

 141. Транспортні проблеми Києва та перспективні шляхи їх вирішення.

 142. Україна: культурне відродження наприкінці 19 - початку 20 століття.

 143. Філософія інформаційної цивілізації і глобальна концепція сталого розвитку.

 144. Формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку.

 145. Форсайт соціально-економічного розвитку України на середньостроковому та довгостроковому часових горизонтах.

 146. Форсайт: прогнозування пріоритетних напрямків науково-технічного розвитку.

 147. Функції природного капіталу. Економічне регулювання відносин у сфері природокористування.

 148. Хімічний лізинг. Безвідходні та маловідходні технології. Застосування біотехнологій.

 149. Шляхи використання когенераційних технологій.

 150. Шляхи підвищення енергоефективності в транспортній сфері.


Додаткове індивідуальне завдання

Студент може отримати додаткове індивідуальне завдання за погодженням з викладачем у разі, якщо він виконав всі семестрові завдання, а саме:

1) Здав 2 доповіді до семінарський занять.

2) Пройшов всі контрольні опитування до лекцій.

3) Здав 2 електронних звіти.

4) Виконав МКР.

 • Індивідуальне завдання виконується у застосунку SimaPro та присвячене оцінюванню життєвого циклу.

 • Для отримання тимчасового доступу до застосунку SimaPro студент повинен написати від руки заяву на аркуші формату А4 та надіслати відскановану її копію (фотокопію) на електронну пошту з темою листа "Заява SimaPro".

 • Виконаний звіт надсилається на електронну пошту з темою листа "Звіт SimaPro".

 • Індивідуальне завдання оцінюється у 10 балів.

 1. Зразок заяви для отримання доступу до застосунку SimaPro.

 2. Презентаційні матеріали з ОЖЦ (пароль для доступу до файлу N2ZV68F1RA).

 3. Навчальний посібник для виконання індивідуального завдання.

Залікова контрольна робота

При виконанні залікової контрольної роботи всі бали набрані протягом семестру анулюються!

Запитання може містити одну чи більше правильних відповідей. Доступна одна спроба для виконання залікової контрольної роботи. Питання сформовані на основі матеріалів презентацій лекцій та матеріалів методичних вказівок до виконання електронних звітів.

Перейти за посиланням можна за умови реєстрації у Google Класі дисципліни "Сталий інноваційний розвиток".

Залікова контрольна робота.