Сховище файлів

Азбука КОМПАС-3D V13

Азбука КОМПАС-График V13

Азбука КОМПАС-График V13 (строительная конфигурация)

Варіанти завдань до модульної контрольної роботи

Договір на проходження практики — Договір укладається між НТУУ "КПІ" та місцем проходження практики

Доклад о человеческом развитии 2013 — В книге «Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий про- гресс в многообразном мире» рассматрива- ется эволюция геополитики нашего времени, исследуются возникающие проблемы и тен- денции, и характеризуются новые действую- щие лица, формирующие картину развития.

Завдання до виконання комп'ютерних практичних робіт

Завдання до домашньої контрольної роботи

Завдання до ЛР1 — Завдання до виконання лабораторних робіт

Завдання до ЛР2 — Завдання до виконання лабораторних робіт

Завдання до ЛР3 — Завдання до виконання лабораторних робіт

Завдання до ЛР4 — Завдання до виконання лабораторних робіт

Завдання до ЛР5 — Завдання до виконання лабораторних робіт

Завдання до ЛР6 — Завдання до виконання лабораторних робіт

Завдання до ЛР7 — Завдання до виконання лабораторних робіт

Індивідуальні завдання до виконання лабораторних робіт

Індивідуальні завдання до виконання РГР

КОМПАС 3D LT 12 — Завантажити архів з програмним комплесом КОМПАС 3D LT 12

КОМПАС-3D V13. Инструкция по импорту/экспорту DXF/DWG — Обмін данними між КОМПАС та AutoCAD

КОМПАС-3D V13. Руководство пользователя

Курс лекцій — Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курс лекцій — Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курс лекцій з дисципліни "Комп'ютерна графіка" — Комп’ютерна графіка. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія»

Лекція 1 — Виникнення поняття Сталий розвиток та його основні положення

Лекція 10 — Моніторинг навколишнього середовища

Лекція 13 — Стандарты и проекты управления окружающей средой

Лекція 14 — Оцінка ризику та техногенної безпеки

Лекція 15 — Оптимальне використання ресурсів природи

Лекція 16 — Основи теорії керування матеріальними ресурсами

Лекція 16 — Концепція більш чистого виробництва

Лекція 17 — Модулюючі системи: межі росту

Лекція 18 — СР і технологія

Лекція 2 — Головні загрози сьогодення

Лекція 3 — Основні документи зі сталого розвитку. Ч. 1

Лекція 3 — Основні документи зі сталого розвитку. Ч. 2

Лекція 3 — The Millennium Development Goals Report 2013

Лекція 5 — Проблеми СР України

Лекція 6 — Кількісні показники СР. Ч 1

Лекція 7 — Кількісні показники СР. Ч 2

Лекція 8 — Кількісні показники СР. Ч 3

Лекція 9 — Кількісні показники СР. Ч 4

Лекція Друга Світова — Друга світова війна як результат глобального економічного та політичного конфлікту розвинутих держав

ЛР№10 — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

ЛР№11 — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

ЛР№12 — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

ЛР№13 — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

ЛР№14 — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

ЛР№15 — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

ЛР№9 — Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Малюнки до лекцій — Ілюстративний матеріал до курсу лекцій "Комп'ютерна графіка"

Методичні вказівки (AutoCAD) — Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання комп'ютерних практичних робіт

Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практичних робіт, лабораторних робіт та самостійної роботи студентів — Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами. Основи створення прикладного програмного забезпечення Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практичних робіт, лабораторних робіт та самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт — ОПТИМІЗАЦІЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У ДЕТЕРМІНОВАНИХ УМОВАХ

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт — Частина І (FoxPro)

Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів — Основи комп’ютерно – інтегрованого управління та комп’ютерні мережі Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ — СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.].–К: 2017. –127с.Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat –Назва з екрану.

Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання — Основи інженерії та технології сталого розвитку: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей/ Уклад. Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. –Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.-76с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ — ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -3. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ для студентів напряму підготовки 151–«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»[Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., КомаристаБ. М., Бондаренко О.С.].–К: 2016. –168с.Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat –Назва з екрану.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ — ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -2. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ для студентів спеціальності 6.050202 –«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М., Бондаренко О.С.].–К: 2016. –67с. Систем.вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat –Назва з екрану.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання домашньої контрольної роботи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ — ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -2. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ для студентів спеціальності 6.050202 –«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., КомаристаБ. М.].–К: 2016. –153с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat –Назва зекрану.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ — ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -3. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАНКІВ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ для студентів напряму підготовки 151–«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»[Електронний ресурс] /[уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.].–К: 2016. –255с. Систем. вимоги: Intel Core 2; 1 Gb RAM; Windows 7; Adobe Acrobat –Назва з екрану.

Методичні рекомендації до проходження практики — Методичні рекомендації до проходження практики студентами спеціальності 050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Направлення на практику — Направлення на практику студентів на підприємство (установу)згідно з попередньо укладеним договором

Новые возможности КОМПАС-3D V13 SP1

Опис інтерфейсу NetCracker — Опис основних принципів роботи в програмі NetCracker

Робоча програма — Робоча програма кредитного модуля "Комп'ютерна графіка"

Робоча програма переддипломної практики — НП-07.01 Переддипломна практика РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Робоча програма технологічної практики — 3.2.1.01 Технологічна практика РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Робоча програми науково-дослідної практики — НП-12.01 Науково-дослідна практика РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Структурированный язык запросов SQL — Матеріал для самостійного опрацювання

Учебник по MySQL — Матеріал для самостійного опрацювання

Щоденник практики — Щоденник проходження практики студентів