Практика

Терміни проходження практики

На 2017-2018 навчальний рік

Термін подачі наказу Термін практики

2 рік навчання магістрів ОНП - до 28.01.2018 р. (05.02.18 - 11.03.18)

4 курс - бакалаври - до 28.01.2018 р. (05.02.18 - 11.03.18)

2 рік навчання магістрів ОПП - до 10.07.2018 р. (03.09.18 -28.10.18)

2 рік навчання здобувачів освітньо-наукового ступеня

доктора філософії -до 11.12.2017 р. (18.12.17-30.12.17)

Загальна інформація

На даній сторінці розміщена інформація стосовно технологічної, переддипломної та науково-дослідної практики студентів.

Приклади документів наведені в Сховищі файлів у розділі Практика.

Необхідні документи

  1. Перед розподілом на практику, не пізніше ніж за 2 місяці до її початку, студенти, які хочуть проходити практику в іншому місці практики (можливі організації тільки м. Києва, для магістрів обов'язково наукового чи науково-дослідного спрямування), зобов'язані укласти двосторонній Договір між організацією та НТУУ "КПІ" на проходження практики студентів в 3 екз. (друкувати на 1 аркуші паперу з двох боків).

  2. При укладанні індивідуального Договору на практику, база практика має розташовуватись у м. Києві або в межах 50 км відстані від Києва.

  3. Для кожного окремого місця проходження практики студенти готують Робочу програму практики разом зі своїми керівниками (шаблон робочої програми практики) на основі загальної Програми практики (Програма переддипломної практики (бакалаври), Прграма переддипломної практики (спеціалісти), Програми науково-дослідної практики (магістри), Програма педагогічної практики (доктор філософії)), де відображують напрямок своєї діяльності. Робоча програми підписується завідувачем каф. КХТП та відповідальним за практику від підприємства (установи), а потім деканом ХТФ.

  4. Протягом проходження практики студенти заповнюють Щоденник практики та підписують у відповідального за практику за місцем проходження практики, отримують рекомендовану оцінку, та оцінку керівника практики від університету, проставляють необхідні печатки підписи і т.д.

  5. По завершенню практики студенти готують Звіт з практики за результатами виконаної роботи обсягом від 25-35 стор., шрифтом 14 пт, з одинарним міжрядковим інтервалом, відступами з усіх сторін 2 см, що має складатися з титульного аркушу, змісту, вступу, розділів основної частини, висновків та переліку посилань.

  6. По завершенню терміну проходження практики, при наявності оформлених належним чином вище перерахованих документів, студенти отримують Диференційний залік за результатами проходження практики.

Приклади оформлення документів та більш детальна інформація наведена в методичних рекомендаціях до проходження практики

Методичні рекомендації до проходження практики

Методичні рекомендації до проходження практики студентами напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»